WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Rekrutacja

Termin rekrutacji - główny

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Rok akademicki 2024/2025 – termin sierpień-wrzesień 2024

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 4-letnie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML).

 

Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego winni wykazywać się m. in.:

 1. Uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. Udokumentowanymi wynikami badań w formie publikacji lub głoszonymi na konferencjach, sympozjach;
 3. Czynną znajomością języka obcego na poziomie B2+:

- w przypadku kandydatów posiadających ocenę w suplemencie z języka obcego, innego niż język angielski, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+ tj.

1. IELTS zdany z minimalnie 5 pkt i wyżej

2. CAE (Advanced) z każdą oceną pozytywną

3. CPE (Proficiency) z każdą oceną pozytywną

4. TOEFL zdany 100-120 lub 9-12 (wersja papierowa i komputerowa)

5. TOLES Advanced z każdą oceną pozytywną

6. FCE z oceną B i A

lub

- zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+/.

 

Kandydatem na promotora może być samodzielny pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który w okresie ostatnich 5 lat miał dorobek naukowy opublikowany w czasopismach posiadających wskaźnik IF i którego okres zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nie kończy się przed upływem 4 lat od przyjęcia opieki naukowej nad doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ponadto, może mieć pod opieką naukową co najwyżej 3 doktorantów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UML (łącznie). Ilość doktorantów może być zwiększona pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych. Uzyskanie zgody Prorektora winno nastąpić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji a ewentualna zgoda jest dokumentem obowiązkowym składanym przez kandydata. Wzór podania oraz zgoda Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych stanowi Załącznik Nr 5.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie punktowej. Na kształcenie w Szkole Doktorskiej UML przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają odpowiednio wysoką punktację mieszczącą się w limitach miejsc.

Przez odpowiednio wysoką punktację, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1. pkt 1, rozumie się uzyskanie:

1) z projektu badawczego:

a) ocenianego przez dwóch recenzentów, co najmniej 10 pkt z oceny projektu badawczego (średnia ocen z dwóch),

b) ocenianego przez trzech recenzentów, co najmniej 12 pkt z oceny projektu badawczego (średnia ocen z trzech)

2) co najmniej 50% pkt za egzamin kwalifikacyjny.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje:

 1. Złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz dokumentów opcjonalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2024/2025);
 2. Ocenę projektu badawczego;
 3. Egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dotyczących obszaru projektu badawczego;
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+;
 5. Ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej;
 6. Ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok do Szkoły Doktorskiej UML;
 7. Dokonanie wpisu na listę osób kształcących się w Szkole Doktorskiej lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML zobowiązane są złożyć w terminie 12.08.2024 – 23.08.2024 dokumenty określone w § 7 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UML na rok akademicki 2024/2025, w siedzibie Biura Szkoły Doktorskiej

osoby do kontaktu:

- Pani Agata Urbaś lub Pani Magdalena Krasnodębska, ul. Chodźki 7, pok. nr 307, piętro III, tel.: 81 448-77-00

- Pani Aniela Wesołowska lub Pani Joanna Krasnodębska, ul. Chodźki 7, pok. nr 308, piętro III, tel.: 81 448-77-04

- Pani Agnieszka Sieradzka, ul. Chodźki 7, pok. 310, tel.: 81 448-77-03

Dodatkowa osoba do kontaktu: Pani Jowita Kałkus, ul. Chodźki 7, pok. 309, tel.: 81 448-77-02

 

Dokumentację należy składać w białych podpisanych teczkach.

 

Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych dokumentów.

 

Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML, wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2024/2025), złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania/dokumentów. Za termin złożenia podania/dokumentów uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

20 września 2024 roku na stronie internetowej Uczelni zostanie umieszczona lista rankingowa osób, które w toku postępowania konkursowego uzyskają najwyższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na kształcenie zgodnie z limitem miejsc.

 

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych, tzn.:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – sporządzone na podstawie skierowania na badania dostępnego w Biurze Szkoły Doktorskiej,
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji głównej

Rekrutacja

 

do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

na rok akademicki 2024/2025

 

 

Harmonogram rekrutacji – terminy

 

 

 

Postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2024/2025 rozpoczyna się od 12 sierpnia 2024 roku do 20 września 2024 roku i obejmuje następujące etapy:

 

 1. Składanie dokumentów aplikacyjnych do Szkoły Doktorskiej UML – od 12 sierpnia do 23 sierpnia 2024 roku
 2. Ocena projektu badawczego – od 26 sierpnia do 6 września 2024 roku
 3. Egzamin kwalifikacyjny – od 11 września do 17 września 2024 roku
 4. Ogłoszenie listy rankingowej osób spełniających kryteria określone w warunkach i trybie rekrutacji – 20 września 2024 roku

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Kwiecień 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30